fbpx

בטיחות אש ועשן

דירוגי התפשטות הלהבות מתארים את מאפייני הבערה על פני השטח של ציפויי פנים. הם משמשים למטרת ויסות השימוש בחומרי ציפוי פנים על מנת להקטין את הסבירות להתפשטות אש מהירה. החומרים נשרפים בתנור-מבחן לקבלת הערכה יחסית של רמת הדליקות. ככל שדירוג התפשטות הלהבה קטן יותר, כך החומר עמיד יותר להתפשטות אש.

תקנוני הבנייה בצפון אמריקה לרוב מגדירים ציפוי פנים כ-כל חומר חשוף המהווה חלק מהבינוי הפנימי. לרוב נכללים ציפויי קיר ותקרה פנימיים, ריצוף, חלונות, דלתות ושאר מוצרי עץ. התקנים בארה"ב הציבו את הדירוג המקסימאלי ל-200 להתפשטות להבה עבור ציפויי קיר ותקרה פנימיים ברוב המבנים. הדירוג להתפשטות להבה עבור עץ הארז הוא 69 בלבד(דירוג רמה II).

סיווגי התפתחות עשן משקפים את כמות העשן שמשתחררת מחומר הבעירה. משתמשים בהם במקביל לדירוגי התפשטות להבה כדי לווסת את השימוש בחומרי ציפוי פנימי במקרים בהם הפוטנציאל לייצר עשן או לשלוט בתנועת עשן הינם בעלי חשיבות בטיחותית חשובה ביותר. התקנים בארה"ב הציבו את הסיווג המקסימאלי להתפתחות עשן לציפויי קיר ותקרה פנימיים ברוב המבנים ל- 450. הסיווג להתפתחות עשן של עץ הארז הוא 98.

דירוג התפשטות להבות, והסיווג להתפתחות עשן של עץ הארז היא הטובה ביותר, בהשוואה לדירוגים של זני עצים רכים וקשיחים אחרים. בשל יתרונותיו ויכולותיו, עץ הארז ניתן לשימוש כציפוי פנימי בחלק מיישומי מבנים במקומות בהם זני עצים אחרים אינם מאושרים לשימוש כלל.

לאור נתונים מרשימים אלו, עץ הארז יכול לשמש כגימור פנימי בבניינים בהם לא אושר כל חומר בנייה אחר.

חברת ארזי עדן לוג הום בע"מ בונה עפ"י תקנים אמריקאים ועפ"י התקנים המחמירים ביותר לבטיחות אש ועשן.